חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

דוח פומבי - יולי 2022

הדו“ח שלהלן, אשר מפורסם בעקבות תיקון מס‘ 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד התשנ“ו 1996 מספק השוואת שכר ברוטו של עובדים ועובדות
שהועסקו בשנת 2021 לפי קבוצות השוואה שהוגדרו בקבוצה. הדוח נובע מחוק שכר שווה ומתייחס לכלל עובדי קבוצת ישרס.

סיכום נתוני הדוח

קבוצות ההשוואה והפילוח בוצעו על כ- 98% מכלל עובדי הקבוצה, כאשר הדוח אינו כולל עובדים ועובדות בקבוצת פילוח קטנות.

בהשוואות הדיווח הוגדרו 7 קבוצות פילוח ברות השוואה וחלקן עם פער לטובת נשים וחלקן עם פער לטובת גברים.
מניתוח מעמיק של קבוצות העובדים והעובדות עולה, כי קיימים פערים הנובעים מהבדלים בוותק, ניסיון קודם בתפקיד, ורמת כישורים והישגים אישיים.

מניתוח פערי השכר בקבוצת הפילוח עולה כי למעט קבוצה אחת, פערי השכר בין גברים לנשים הינם עד 11% לכל היותר.
בקבוצה אחת ספיציפית פער השכר בין גברים לנשים הינו 37% אשר נובע בעיקר בשל הבדל משמעותי בוותק ובניסיון של האוכלוסיה באותה קבוצה.

שם מקום העבודה: ישרס חברה להשקעות בע"מ

תאריך הוצאת הדו"ח: יולי 2022 

פילוח הנתונים במקום העבודה נעשה לפי עיסוק כאשר בפילוח זה יש 7 קבוצות

אחוז פערי השכר (עלות מעסיק) הממוצע לחודש בין כל הנשים לגברים
המועסקים אצל המעסיק (משרה מלאה + חלקית המנורמלת למשרה מלאה)*

קבוצת פילוח 1 2 3 4 5 6 7
אחוז * 4%- 0% 6%- 37%- 2% 7%- 10%-

אחוז פערי השכר (עלות מעסיק) הממוצע לחודש בין כל הנשים לגברים המועסקים במשרה מלאה בלבד

קבוצת פילוח 1 2 3 4 5 6 7
אחוז * 1% 0% 4%- 69%- 2% 7%- 11%-
חלקיות העסקה
ממוצעת בקבוצה
97% 100% 90% 93% 100% 100% 99%

* כאשר שכר הגברים גבוה משכר הנשים, הפער באחוזים מופיע כפער שלילי עם סימן מינוס (-)
כאשר שכר הנשים גבוה משכר הגברים הפער באחוזים מופיע כחיובי עם סימן פלוס (+)

אחוז הגברים והנשים ששכרם/ן נמוך מהשכר הממוצע
לחודש למשרה מלאה במקום העבודה, לפי הפילוח שנבחר, בהתייחס לפי מין

קבוצת פילוח 1 2 3 4 5 6 7
נשים 0% 0% 100% 67% 56% 50% 71%
גברים 55% 0% 33% 33% 50% 67% 63%
Scroll to Top