מרשם בעלי מניות וחישוב זכאות לדיבידנד

Shareholders Register and Calculation of Dividend Entitlement

מרשם בעלי מניות להורדה
Shareholders Register for download

הקלד כמות מניות לקבלת סכום דיבידנד
Type amount of shares to receive amount of dividend

NIS

241

ש"ח

תאריך שינוי אחרון: 12/07/2024

Last change date: 07/12/2024

הסכום המתקבל במחשבון זה מתייחס לדיבידנד ברוטו נכון למועד העדכון האחרון. סכום זה משתנה מעת לעת והוא מתייחס לתעודות מניה בגינן לא התקבל דיבידנד כלשהו נכון למועד זה. כן יובהר ויודגש, כי מסכום הדיבידנד הנ"ל על החברה לבצע הפחתות וניכויים.

The amount received in this calculator refers to the gross dividend as of the last update date. This amount changes from time to time and refers to share certificates for which no dividend has been received as of this date. It will also be clarified and emphasized that the company must make reductions and deductions from the above dividend amount

לשאלות ובירורים ניתן לשלוח מייל לכתובת
If you have any question, you can contact us via​
johnatan@rassco.co.il

Scroll to Top